You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ธัญพืชผ่านกระบวนการทำให้สุกเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตสุกรอนุบาล

รายงานจากบริษัท เมเนบา ประเทศเนเธอร์แลนด์ จากการวิจัยพบว่ากลุ่มธัญพื่ชที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน จนเกิดเป็น เจลาติน (Gelatinisation) เมื่อนำไปประกอบในสูตรอาหารสุกรอนุบาลพบว่าลูกสุกรมีการย่อยได้ของโภชนะดีขึ้น ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน รวมถึงค่ากรดอะมิโนด้วย ทั้งนี้ส่งผลที่ตามมาคือ อาหารสูกรสุกรไม่หนืด มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น ทำลูกสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มที่ให้กินอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการทำให้สุก ที่มา : Pig Progress ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม 2553

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

คาดการว่าปริมาณผลผลิตของข้าวสาลีเพิ่มขึ้นในยุโรป ปี 2010-2011

คาดการ ยุโรปทำการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีเพิ่มขึ้นในปี 2010 จาการคาดการของนักวิเคราะห์ฝรั่งเศส โดยได้ให้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ผลิตของข้าวสาลี และข้าวโพด ใน 27 ประเทศสมาชิก ของยุโรป คาดการว่าผลผลิตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทั้ง ข้าวสาลี และข้าวโพด แต่จากการประมาณการข้าวบาร์เลย์พบว่ามีแนวโน้มของผลผลิตที่จะลดลง ในปี 2010
จากการคาดการว่าตลาดสำหรับปี 2010-2011 คาดว่าสหภาพยุโรปจะมีผลผลิตของข้าวสาลีประมาณ 133.7 ล้าน ตัน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 380,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบปัจจุบัน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์จากปัจจุบัน เนื่องจาก ประเทศโรมาเนีย และเยอรมนี มีพื้นที่การเพราะปลูกเพิ่มขึ้นจากเดิม
ความต้องการลดลง จากการคาดการคามต้องการอุปสงค์ในประเทศของข้าวสาลี ในปี 2010-2011 โดย เฉพาะ ใน อาหารสัตว์พบว่ามีค่าความต้องการที่ลอลง เนื่องจากการแข่งขันของข้าวสาลีลดลงเมื่อเทียบกับบาร์เลย์ ทำให้มีปริมาณเพิ่มการส่งออกไปประเทศที่สาม เพิ่มสูงขึ้น สำหรับตอบสนองความต้องการของประเทศที่สาม
ราคาข้าวบาเลย์ยังอยู่ภายใต้ความกดดัน สำหรับบาร์เลย์ นักวิเคราะห์ได้ประมาณการว่ามีปริมาณลดลงถึง 530,000 ตัน เนื้องจาพื้นที่ของประเทศเยอรมันนี เปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกไปเป็นข้าวสาลี ซึ่งจากกำลังการผลิตเดิมอยู่ที่ 58.2 ล้านตันลดลง 6% เมื่อ เทียบกับปัจจุบัน.
แต่ปริมาณการของข้าวสาลีก็ขึ้นกับสภาพอากาศด้วย ส่วนปริมาณการผลิตข้าวโพดในยุโรปที่เก็บเกี่ยวนั้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 130,000 ตัน จาก 57.8 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 2 % เมื่อเทียบกับปี 2009-2010 ส่วนผลผลิตธัญพืชโดยรวมคาดว่าจะประมาณ 292.1 ล้านตัน แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 291.2 ล้านตัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

เยื่อใย (Fiber) คืออะไร

เยื่อใย หมายถึง คาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้าง และ ไม่มีโครงสร้างคาร์โบไฮเดรต โดยคาร์โบไฮเดรตโครงสร้าง ได้แก่ เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส พวกนี้เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืช เอนไซม์จากตัวสัตว์ไม่สามารถย่อยได้ จึงเพิ่มกากใยอาหารส่งผลดีต่อระบบขับถ่าย สำหรับคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีโครงสร้าง ได้แก่ แป้งและน้ำตาล เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย เอนไซม์จากสัตว์ทุกชนิดสามารถย่อยได้ จึงใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับสัตว์

Sponser

News in Thailand

.