You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

The Using Broken Job’s tears in Animals Rations

สุนทร เกไกรสร และ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 42000 Email: suntornka@hotmail.com
ในสถานการณ์ปัจจุบันวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาที่ผันผวนและปรับสูงขึ้นมากจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ หรือแม้แต่เป็ดไข่ และเป็ดเนื้อ ทั้งนี้ในการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาชีพ หรือรายได้เสริมนั้น ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารค่าอาหารสัตว์สามารถคำนวณต้นทุนออกมามากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนในการเลี้ยงทั้งหมด เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับสายพันธุ์สัตว์ และการจัดการฟาร์ม ซึ่งการลดต้นทุนค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์บางตัวลงได้ จะทำให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์สามารถลดความเสี่ยงในด้านการขาดทุนลงได้ สร้างรายได้และช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้ยั่งยืนต่อไปได้ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในการประกอบสูตรอาหาร ปัจจุบันที่ใช้กันทั่วไปมีอาทิ ปลาป่น ไก่ป่น หมูป่น กากถั่วเหลือง ปลายข้าว รำ และข้าวโพด เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในสูตรอาหารมีราคาสูงขึ้นมาก ทำให้ต้นทุนค่าอาหารสัตว์สูงขึ้นตามไปด้วย หากเกษตรกรมีวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ ที่มีราคาถูกและสามารถทดแทนวัตถุดิบดังกล่าวมานั้น โดยนำวัตถุดิบที่เป็นผลพลอยได้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมในท้องถิ่น มาทดแทนวัตถุดิบที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปดังกล่าว จะช่วยให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ในส่วนที่เป็นค่าอาหารสัตว์ลดต่ำลง และมีสมรรถภาพทางการผลิตใกล้เคียงหรือดีขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทนในท้องถิ่นนั้น ๆ เกษตรกรจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบนั้น ๆ (กรมปศุสัตว์, 2545)

เดือย (Job’s tears) เป็นธัญพืชตระกูล Gramineae เช่นเดียวกับข้าวโพด และข้าวฟ่าง เดือยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coix lacryma-jobi L. ประเทศไทยเรียกว่า Pearl Barley เดือยในประเทศไทยมี 3 ประเภท คือ เดือยหิน ใช้ประโยชน์ในการทำเครื่องประดับ เดือยขบ ใช้ประโยชน์เป็นอาหารขบเคี้ยว และเดือยการค้า มีเมล็ดกลมฐานแหลม (สมเกียรติ, 2547) เนื่องจากเดือยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงนำมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ และนอกจากใช้บริโภคโดยตรงแล้ว เดือยยังมีสรรพคุณทางยา และมีการนำมาทำเป็นสมุนไพรได้ด้วย เดือยไทยมีขนาดเมล็ดเล็ก ๆ เปลือกแข็ง สีดำเป็นมัน เมื่อกะเทาะเปลือกออกจะเป็นเมล็ดแป้งสีขาวนวลที่หุ้มด้วยเยื่อหุ้มเมล็ดสีเหลือง ส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดมีส่วนประกอบของไขมันสูง ส่วนเมล็ดจะประกอบด้วยแป้งและเส้นใยสูง และจากส่วนประกอบทางเคมีของเมล็ดเดือย จะมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเมล็ดเดือย 1 กรัมจะมีปริมาณแป้ง คาร์โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน เส้นใย สูงกว่าข้าวในปริมาณเท่ากัน (จารุวรรณ, 2550) ดังแสดงในตารางที่ 1

เดือยที่ปลูกเพื่อการค้าในประเทศไทย เริ่มจากอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และขยายไปปลูกที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเลย ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 เดือยมีราคาสูง จึงมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกที่จังหวัดพะเยา เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และขอนแก่น อย่างไรก็ดี เมื่อราคาเดือยตกต่ำ พื้นที่เพาะปลูกจึงลดลง โดยจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเลย มีพื้นที่ปลูกประมาณ 20,190 ถึง 52,117 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ พื้นที่ปลูกเดือยส่วนใหญ่อยู่บนเนินเขา และที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมีความลาดเอียงตั้งแต่ 3 ถึง 45 องศา ผลผลิตที่ได้ประมาณร้อยละ 85 ถึง 90 จะส่งไปขายยังต่างประเทศ ผลผลิตที่เหลือจะบริโภคภายในประเทศ โดยในแต่ละปี เดือยสามารถทำรายได้เข้าจังหวัดเลย ประมาณ 120 ถึง 250 ล้านบาท (สมเกียรติ, 2547)

ดังนั้น หากเกษตรกรสามารถใช้ปลายเดือย และรำเดือยเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และสัตว์มีสมรรถนะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหารลงได้ การลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์โดยหลักการ ก็คือ การลดราคาของสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ให้ต่ำลง ในขณะที่คุณค่าทางโภชนะของสูตรอาหารยังคงเดิม ปัจจุบัน ( 16 มกราคม 2555) รำข้าว ปลายข้าว เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาค่อนข้างสูง (ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในจังหวัดเลย ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 พบว่าราคารำข้าว ปลายข้าว รำเดือย และปลายเดือย มีราคาดังนี้ คือ 10.00, 15.50, 5.00 และ 8.75 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ) ทั้งนี้การนำปลายเดือย และรำเดือยมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทนปลายข้าง และรำข้าวจะช่วยให้ราคาอาหารสัตว์ต่ำลง ในขณะที่คุณภาพหรือปริมาณสารอาหารที่มีในสูตรอาหารยังคงเดิม การใช้ปลายเดือย และรำเดือยเป็นส่วนประกอบของอาหารสุกร ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร ในการเลือกใช้วัตถุดิบอีกทางหนึ่ง Suntorn et al., (2011) ได้ทำการศึกษาวิจัยผลของการใช้ปลายเดือยทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีอายุ 28-56 วัน พบว่าเป็ดเทศเมื่อกินอาหารที่มีปลายเดือยระดับต่าง ๆ มีน้ำหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างกัน และมีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่อย่างใด ดังแสดงในตารางที่ 2 อีกทั้งไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ ซึ่งเกษตรการสามารถใช้ปลายเดือยได้ถึงร้อยละ 42 ในสูตรอาหารเป็ดเทศระยะนี้ เพื่อการเพิ่มสมรรถนะการผลิต และลดต้นทุนการเลี้ยงเป็ดเทศ ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ สุกร เป็นต้น รวมทั้งเป็นการนำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์หลากหลาย และส่งเสริมการปลูกพืชในท้องถิ่นจังหวัดเลยได้อีกทางหนึ่งด้วย


ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเดือยเปรียบเทียบกับข้าว

องค์ประกอบทางเคมี เดือยไทยกล้อง* เดือยไทยขัดขาว* เดือยลาวกล้อง* เดือยลาว

ขัดขาว* รำเดือยไทย* รำเดือยลาว* ข้าวดอกมะลิ 105

กล้อง* ข้าวดอกมะลิ 105 ข้าวสาร* ปลายข้าว** รำข้าว**

ความชื้น 10.92 12.81 11.44 11.49 8.31 9.40 12.27 12.50 10.00 10.00

แป้งรวม 64.91 70.07 62.88 69.06 39.74 25.76 67.49 70.83 78.00 49.80

โปรตีน 13.40 12.86 14.27 13.03 14.81 15.41 10.60 8.74 7.90 13.30

ไขมัน 5.74 2.25 7.79 5.65 21.2 33.70 6.79 6.25 1.00 13.00

เถ้า 2.07 0.94 2.16 0.17 6.09 8.74 1.45 0.69 - -

ไฟเบอร์ 2.96 1.07 1.46 0.60 9.85 6.99 1.40 0.99 3.1 13.9

อมิโลส 10.24 18.11 6.23 6.56 9.25 2.82 14.77 15.65 - -

หมายเหตุ : * จารุวรรณ (2550)

** NRC (1998)ตารางที่ 2 ตารางแสดงสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเทศกบินทร์บุรีที่ได้รับอาหารที่มีปลายเดือย

ระดับต่าง ๆ กัน*

องค์ประกอบ ปริมาณปลายเดือย, ร้อยละ SEM*

0 10.50 21.00 31.50 42.00

เป็ด, ตัว 9 9 9 9 9

น้ำหนักเริ่มต้น, กรัม 1033 987 1079 987 1057 -

น้ำหนักสิ้นสุด, กรัม 2190 2153 2233 2077 2158 -

ปริมาณอาหารที่กิน, กรัม/ตัว/วัน 125.60 126.00 125.93 121.33 124.20 0.53

อัตราการเจริญเติบโต, กรัม/ตัว/วัน 41.32 41.64 41.21 38.93 39.32 0.44

น้ำหนักตัวที่เพิ่มต่อปริมาณอาหารที่กิน, กรัม/กิโลกรัมอาหาร 329 330 327 321 317 0.004

*ดัดแปลงจาก Suntorn et al., 2012.

เอกสารอ้างอิง

กรมปศุสัตว์. 2545. ค้นเมื่อ 20 กันยายน 2552. เข้าถึงได้จาก http://www.dld.go.th/nutrition/ Nutrition_Knowlage/ARTICLE/Pro35.htm

จารุวรรณ บางแวก และคณะ. 2550. การผลิตเดือยคุณภาพเพื่อการส่งออก. ค้นเมื่อ 20 กันยายน 2552. เข้าถึงได้ จาก http://210.246.186.28/pprdo/Jobstear/job's%20tear.htm

สมเกียรติ ฐิตะฐาน. 2547. สถานภาพองค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาดและการแปรรูป “เดือย” ค้นเมื่อ 23 กันยายน 2552. เข้าถึงได้จาก http://www.trf.or.th/research/ abstract.asp?PROJECTID=PDG4720005

NRC. 1998. Nutrition Requirement of Swine (10th Ed.). National Academy Press, Washington D.C.

Steel, R.G. W. and J.H. Torrie. 1980. Principle and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach (2nd Ed.). McGraw-Hill, New York.

Suntorn Kakaisorn, Chaiyapruek Hongladdaporn, Sawang Kullawong. 2012. Effect of Using Broken Job’s tears for Energy Source in Kabinburi Muscovy Rations. The 3rd International Conference on Environmental and Rural Development. Khon Kaen, Thailand, 21-22 January 2012.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.