You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การวางแผนการผลิต ฟาร์มสุกร

พอดีเมื่อวันก่อนผมได้อ่านหนังสือการจัดการฟาร์มสุกรเล่มหนึ่ง และพบว่าน่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่อง การ คำนวณหาปริมาณสุกรที่ผลิตได้ภายในฟาร์ม โดยคำนวณจากแม่พันธุ์สุกรที่เรามีในฟาร์มได้ ซึ่งเป็นผลดีในแง่การวางแผนก่อนการดำเนินการ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเพิ่มเติม และหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ สำหรับวิธีการคำนวณหาจำนวนครอกต่อแม่ต่อปี โดยก่อนที่เราจะคำนวณในส่วนอื่นๆ เราจะต้องทำการกำหนด จำนวนครอกต่อแม่ต่อปีเสียก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการคำนวณหา จำนวนสุกรที่หย่านม จำนวนลูกสุกรต่อปีที่ผลิตได้ จำนวนสุกรขุน จำนวนแม่สุกรสาวทดแทน เป็นต้น การคำนวณหาจำนวนครอกต่อแม่ต่อปีนั้นขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงเป็นผู้กำหนด และจะสามารถทำได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติในการจัดการฟาร์มและความสามารถของผู้เลี้ยง ในการคำนวณนั้นต้องกำหนดระยะเวลาในการเลี้ยง ตามวงจรชีวิตให้สอดคล้องกันด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการหย่านม การผสมพันธุ์ ระยะเวลาการเป็นสัดหลังหย่านม เปอร์เซ็นต์การกลับสัด และผสมติด ระยะเวลาที่เสียไปในการกลับสัด โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้
จำนวนครอกต่อแม่ต่อปี
จำนวนแม่สุกร = 1,000 แม่ ระยะตั้งท้อง = 115 วัน ระยะการให้นม = 28 วัน ระยะเป็นสัดหลังหย่านม = 10 วัน ระยะให้ผลผลิตของแม่ 1 วงจร = 153 วัน กำหนดอัตราการผสมติด = 80 % ฉะนั้น ผสมพันธุ์ ครั้งที่ 1 ผสมติด = (1,000 x 80)/100 = 800 แม่ จำนวนวันรวมของการให้ผลผลิต = (80 x 153) = 122,400 วัน แม่สุกรที่เหลือ = 1000 - 800 = 200 แม่ ระยะการตั้งท้อง = 115 วัน ระยะการให้นม = 28 วัน ระยะควรจะเป็นสัดหลังหย่านม = 10 วัน ช่วงเวลาที่รอกลับสัด = 21 วัน รวมวัน ที่ให้ผลผลิตของแม่สุกรชุดที่ 2 = 174 วัน ผสมครั้งที่ 2 จากจำนวนแม่ที่เหลือ (ผสมติด 80 %) = ( 200 x 80 )/100 = 160 แม่ จำนวนวันรวมของการให้ผลผลิต แม่ชุดที่ 2 = 174 x 160 = 27,840 วัน รวมวัน ให้ผลผลิตแม่ชุดที่ 3 (รอเป็นสัดอีก 21 วัน) = 174 x 21 = 195 วัน แม่สุกรที่เหลือ = 40 แม่ ผสมครั้งที่ 3 ของแม่ที่เหลือ ซึ่งควรผสมติด 100 % = 40 x 195 = 7,800 วัน ดังนั้น เฉลี่ยวันแม่สุกร 1 วงจร = รวมวันแม่สุกร/จำนวนแม่สุกร 158 วัน ฉะนั้น จำนวนครอกต่อปีจึงได้เท่ากับ = 365 x 158 = 2.31 ครอก/ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.