You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ระยะการเจริญเติบโตของลูกกุ้ง

ระยะที่ 1 นอเพลียส (Nauplius) รูปร่างของลูกกุ้งจะมีลักษณะเล็กมาก คล้ายแมงมุม ช่วงระยะนอเพลียสจะต้องผ่านการลอกคราบไปอีก 5-6 ครั้ง ซึ่งจะใช้เวลา 36- 48 ชั่วโมง ในระยะนี้ผู้เลี้ยงกุ้งยังไม่ต้องให้อาหาร เนื่องจากลูกกุ้งยังมีอาหารในถุงที่ติดมาสำหรับดำรงชีวิต
ระยะที่ 2 โปรโตซูเอีย (Protozoea) ในระยะที่สองนี้ลูกกุ้งจะมีการพัฒนาการของลำตัวเร็วมาก มีลำตัวยาวขึ้น เห็นส่วนลำตัว และส่วนหัวแยกจากกันชัดเจน ในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 3 ขั้นตอน ใช้ระยะประมาณ 4-7 วัน ซึ่งในระยะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องให้อาหารพวกโรติเฟอร์ และสาหร่าย หรือฝึกให้กินอาร์ทีเมีย ก็ได้
ระยะที่ 3 ไมซีส (Mysis) ลูกกุ้งในระยะนี้จะมีรูปร่างคล้ายลูกกุ้งระยะรุ่น แต่การว่างน้ำยังมีการทีมหัวลง และดีดตัวลง ระยะนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 3 ขั้นตอน ใช้ระยะประมาณ 5-7 วัน
ระยะที่ 4 โพสลาวา (Post larva) ลูกกุ้งระยะนี้จะมีลักษณะคล้ายลูกกุ้งวัยรุ่น มีการพัฒนาอวัยวะต่างๆครบทุกส่วน จนถึงเข้าสู่ระยะวัยรุ่น ซึ่งในระยะนี้เรียกกันติดปากว่า ”ระยะกุ้ง P” ซึ่งสามารถนำไปเลี้ยงบนบ่ดินได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.