You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การประกอบสูตรอาหารมีปัจจัยหลายอย่าง

ไม่นานมานี้ผมมีโอกาสได้เว็ปไซด์หนึ่งเกี่ยวกับการฟาร์มและการประกอบสูตรอาหาร ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์ จึงนำมาลงเว็ป และคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจ ครับ
ปกติแล้วสัตว์ทุกชนิดจำเป็นต้องได้รับอาหารเพื่อดำรงชีวิตและเพื่อการเจริญเติบโตที่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นโภชนะจากวัตถุดิบอาหารที่สัตว์ได้รับจึงมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งต้องมีระดับ และสัดส่วนของโภชนะที่สมดุลกัน เพียงพอกับกับความต้องการของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ และแต่ละช่วงอายุ ซึ่งในทางปฏิบัติจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากในการประกอบสูตรอาหารสำหรับสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่นำมาเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ในปริมาณมากก็คือ ข้าวโพด (Mize) ข้าวสาลี (Wheat) และกากถั่วเหลือง (soybean meal) ถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านี้ผสมอาหารสำหรับสัตว์เพียงชนิดเดียว จะพบว่าปริมาณโภชนะที่สัตว์ได้รับจะไม่เพียงพอ และขาดความสมดุลของกรดอะมิโน เนื่องจากขาดกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น แต่ในกรณีนี้เราสามารถหันมาใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลได้ และวัตถุดิบแต่ละท้องถิ่นที่มีทดแทนการขาดวัตถุดิบเหล่านั้นได้ ในปัจจุบันการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เป็นไปในรูปแบบของฟาร์มที่ทันสมัยกันมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการจัดการกันมากขึ้น มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พัฒนาให้เหมาะสมกันมากขึ้น และมีการเรียนรู้เข้าใจความต้องการโภชนะของสัตว์อย่างถ่องแท้กันมากขึ้น เจาะลึกถึงปริมาณโภชนะที่ใช้เพียงเล็กน้อยกันเลยที่เดียว จึงสามารถคำนวณ และประกอบสูตรอาหารสำหรับสัตว์ได้ตรงกับความต้องการของสัตว์ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การประกอบสูตรอาหารสัตว์ต้องทราบถึงปริมาณสารพิษที่มีอยู่ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยซึ่งจะมีผลไปยังยั้งการใช้ประโยชน์ของโภชนะ เช่น ทรีปซีนอินฮิบิเตอร์ (Trypsin inhibitor) ที่พบในกากถั่วเหลืองในกรณีที่มีถั่วเหลืองสุกๆดิบๆ กรดไฮโดรไซยานิก (Cyanic acid) ในมันสำปะหลัง และแม้แต่ค่าการย่อยได้ของโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน นอกจากนี้สารเสริมที่เติมลงในสูตรอาหารก็ต้องใส่ใจด้วย ซึ่งต้องไม่มีผลต่อการกินได้ หรือขัดขวางการนำโภชนะไปใช้ประโยชน์ ซึ่งประเด็นสำคัญที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีผลต่อสุขภาพของสัตว์ด้วย และนอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์โดยอาศัยหลักการแบบ Animal welfare ก็จะนำมาซึ่งสัตว์อยู่ได้อย่างสบายไม่ถูกบังคืบ และส่งผลดีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากที่ดีด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.