You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Finishing pig

ลักษณะและความสำคัญของสุกรระยะรุ่น-ขุน สุกรมีการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายตามช่วงอายุ สำหรับสุกรระยะรุ่น-ขุน มีกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน ที่เป็นส่วนของเนื้อแดงในปริมาณมาก อยู่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็จะมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง และต่อจากนั้นสุกรก็จะสังเคราะห์โปรตีนเพื่อคงรูป และรักษาโครงสร้างของเซลล์ร่างกายเท่านั้น ในขณะเดียวกันสุกรจะสังเคราะห์ไขมันเพื่อเก็บสะสมในรูปเซลล์ไขมัน โดยอยู่ในรูปของไตรเอซิล กลีเซอรอล ในอัตราที่เพิ่มขึ้น และมีการสะสมทดแทน ซึ่งโดยปกติสุกรขุนที่น้ำหนักมีชีวิต 100 กิโลกรัม จะประกอบด้วยน้ำหนักเครื่องใน 24 กิโลกรัม และน้ำหนักซากประมาณ 76 กิโลกรัม ซึ่งแบ่งออกได้เป็น เนื้อแดงประมาณ 42 กิโลกรัม ไขมันประมาณ 17 กิโลกรัม กระดูกประมาณ 13 กิโลกรัม และหนังประมาณ 4 กิโลกรัม การสร้างเนื้อแดงของสุกร สุกรเพศผู้มีการเจริญเติบโตและอัตราการสังเคราะห์ของเนื้อแดงเร็วกว่า สุกรเพศเมีย และสุกรเพศผู้ตอน ตามลำดับ และพบว่าสุกรมีกระบวนการสร้างเนื้อแดงสูงสุดที่น้ำหนักประมาณ 60 ถึง 70 กิโลกรัม ซึ่งทั้งนี้ ระยะเวลาของการสร้าง และสะสมเนื้อแดงก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของสุกรแต่ละสายพันธุ์ด้วย ดังนั้นในช่วงที่สุกรสร้างเนื้อแดงปริมาณที่สูง คุณภาพอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็น หากสุกรระยะนี้สามารถนำอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ดี ก็จะได้สุกรที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูง และมีคุณภาพซากที่ดี และส่วนของช่วงสุกรระยะขุนจะเป็นช่วงที่มีอัตราการสะสมไขมันที่เพิ่มขึ้นมากกว่าในขณะที่การสังเคราะห์โปรตีนชนิดที่เป็นโครงสร้างเนื้อแดง และสะสมเนื้อแดงจะมีอยู่ในอัตราที่ลดลง นอกจากนี้ พันธุกรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานของคุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ รวมถึงดัชนีประสิทธิภาพการผลิตตัวอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ อัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำหนัก อัตราการเจริญเติบโต การกินอาหาร และการปรับปรุงพันธุ์ การเลี้ยงสุกรให้มีปริมาณของเนื้อแดงมากขึ้น ควรจะต้องเลี้ยงสุกรขุนแยกเพศ โดยจัดแยกเพศตั้งแต่ระยะเริ่มเลี้ยงในระยะรุ่น เพื่อสะดวกและง่ายต่อการจัดการ ซึ่งความแตกต่างของการเจริญเติบโตจะเริ่มสังเกตเห็นได้ชัดเจนในช่วงสุกรรุ่น และจะยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงสุกรขุน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.