You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Methionine recommend for pig

ระดับเมทไธโอนีนที่แนะนำในอาหารสุกรขุน อาหารที่มีกรดอะมิโนเมทไธโอนีนไม่เพียงพอ ทำให้ความเข้มข้นของโปรตีนในซีรั่มลดลง เพิ่มการสะสมของไขมันในตับ การสังเคราะห์น้ำย่อย ฮอร์โมน และการสังเคราะห์โปรตีนลดลง และทำให้สุกรมีอัตราการเจริญเติบโตไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าโปรตีนในอาหารที่มีปริมาณ และสัดส่วนของกรดอะมิโนเมทไธโอนีนมากเกินความต้องการของสุกร ก็จะทำให้เกิดการแข่งขันกับกรดอะมิโนไลซีน กรดอะมิโนอาร์จินีน และคาร์นิทีนใน กระบวนการดูดซึมด้วย เมื่อปริมาณเมทไธโอนีนที่ดูดซึมเข้าสู่เซลล์มีมากเกินความต้องการ ส่งผลทำให้สุกรไม่สามารถดูดซึมกรดอะมิโนไลซีน กรดอะมิโนอาร์จินีน และคาร์นิทีน ได้เพียงพอต่อความต้องการของสุกรได้ (Nelson and Cox, 2000) ซึ่ง NRC (1998) อธิบายว่า สุกรน้ำหนัก 50–80 กิโลกรัมมีความต้องการกรดอะมิโนเมทไธโอนีนที่ย่อยได้จริงวันละ 4.60 กรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของอาหาร และมีความต้องการโปรตีนในอาหารร้อยละ 15.50 เมทไธโอนีนรวมกับซีสตีนที่ย่อยได้จริงวันละ 10 กรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของอาหาร ส่วน ARC (1981) รายงานว่าสุกรขุนที่น้ำหนัก 50-90 กิโลกรัม มีความต้องการโปรตีน 8.60 กรัมต่อเมกะจูลของพลังงานที่ย่อยได้ และต้องการกรดอะมิโนเมทไธโอนีนรวมซีสตีน 0.30 กรัมต่อเมกะจูลของพลังงานที่ย่อยได้ และหลายสิบปีที่ผ่านมามีรายงาน การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรที่ระยะน้ำหนัก 53-110 กิโลกรัม พบว่าระดับกรดอะมิโนที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ ในสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับสุกร มีค่าผันแปรอยู่ระหว่างร้อยละ 0.35–0.45 ซึ่งมีกรดอะมิโนที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบที่ย่อยได้อยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.27–0.39 โดยมีผลให้อัตราการเจริญเติบโตอยู่ระหว่างที่ 750-990 กรัมต่อตัวต่อวัน น้ำหนักตัวที่เพิ่มต่อปริมาณอาหารที่กินอยู่ระหว่าง 260-360 กรัมต่อกิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 2-1 (Chung et al., 1989; Roth et al., 2000; Loughmiller et al., 1998; Knowles et al., 1998)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.