You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Lysine recommend for pig

ระดับของไลซีนที่แนะนำในอาหารสุกรขุน สุกรต้องการกรดอะมิโนไลซีนในปริมาณมาก เพื่อนำไปสังเคราะห์โปรตีน สำหรับการดำรงชีวิต รวมทั้งเพื่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในกระบวนการสร้างเนื้อแดงซึ่งพบกรดอะมิโน ไลซีนเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างโปรตีนในเนื้อแดงอยู่ในปริมาณมาก ดังแสดงในตารางที่ 2-2 โปรตีนในอาหารที่มีปริมาณ และสัดส่วนกรดอะมิโนไลซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสุกร จะทำให้การใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีน อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และการสะสมเนื้อแดงด้อยลง ในขณะเดียวกันก็มีผลทำให้ซากสุกรมีไขมันเพิ่มมากขึ้น โปรตีนในอาหารที่ขาดไลซีนเพียงเล็กน้อย ส่งผลเสียต่ออัตราการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เกิดผลเสียมากต่อปริมาณเนื้อแดง และการสะสมไขมันในซากสุกร ดังนั้น เพื่อให้สุกรมีคุณภาพซากที่ดี จึงต้องเพิ่มกรดอะมิโนไลซีนให้สูงกว่า เพื่อการเจริญเติบโตที่ดี และระดับที่ทำให้ประสิทธิภาพการใช้อาหารดี (นิรนาม, 2530; Brown et al., 1973) สอดคล้องกับ Jones et al. (1962) ซึ่งรายงานว่าสุกรขุนที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนร้อยละ 18.00 ไลซีนร้อยละ 0.98 มีอัตราการเจริญเติบโต การสะสมเนื้อแดง และพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันสูงกว่าสุกรที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนร้อยละ 15.00 และไลซีนร้อยละ 0.66 เช่นเดียวกับ Jones et al. (1963) ที่รายงานว่าสุกรระยะหย่านม ถึงน้ำหนัก 90 กิโลกรัม ที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนร้อยละ 18.00 ไลซีนร้อยละ 0.83 มีปริมาณเนื้อแดงในซากมากกว่า สุกรที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนร้อยละ 18.00 ไลซีนร้อยละ 0.73 ส่วน NRC (1998) รายงานว่าสุกรที่น้ำหนัก 50-80 กิโลกรัม มีความต้องการกรดอะมิโน ไลซีนที่ย่อยได้จริง วันละ 17.10 กรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของอาหาร (โปรตีนที่ร้อยละ 15.50) แต่ ARC (1981) รายงานว่าสุกรขุนที่น้ำหนัก 50-90 กิโลกรัม มีความต้องการไลซีนที่ ร้อยละ 0.85 ของอาหาร

1 ความคิดเห็น:

  1. พอมีบทความหรืองานวิจัยเกี่ยวกับไลซีนเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์

    ตอบลบ

Sponser

News in Thailand

.