You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Absorption and Metabolism of Sulfur

การดูดซึม
ซัลเฟอร์ที่มีอยู่ในอาหารจะอยู่ในรูปของเกลืออนินทรีย์และเกลืออินทรีย์ เช่น ซัลโฟไลปิด ซัลฟาไทด์ กำมะถันในโปรตีน เราได้อาหารที่มีกำมะถันส่วนใหญ่จากโปรตีน ซึ่งมีกำมะถันในกรดอะมิโนซิสตีน ซิสเตอีน และเมไธโอนีน พวกอนินทรีย์กำมะถันถูกดูดซึมที่ลำไส้ได้ทันที ส่วนพวกอนิทรีย์กำมะถันต้องถูกย่อยก่อน จุลินทรีย์ในลำไส้เปลี่ยนซัลเฟตเป็นซัลไฟด์ได้บ้างและถูกขับออกทางอุจจาระ ถ้าจะเข้าร่างกายต้องถูกออกซิไดส์เป็นซัลเฟต
เมแทบอลิซึม
กำมะถันเข้าสู่ตับและมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้
1. อินทรีย์กำมะถันถูกออกซิไดส์เป็นอนินทรีย์ซัลเฟต ส่วนหนึ่งเข้าสู่กระแสโลหิตและขับออกทางปัสสาวะ
2. อินทรีย์กำมะถันส่วนหนึ่งไม่ถูกออกซิไดส์ แต่ถูกใช้ไปในการสังเคราะห์สารประกอบกำมะถันต่าง ๆ เช่น อินซูลิน ฮอร์โมนจากต่อม pituitary ส่วนหน้า โปรตีน กรดน้ำดี ชนิด taurocholic acid กลูตาไธออน เป็นต้น จำนวนที่เหลือเล็กน้อยถูกขับออกทางปัสาวะเป็น neutral sulfur
3. อนินทรีย์กำมะถันส่วนหนึ่งรวมกับสารประกอบฟีนอลที่เกิดจากการสลายของกรดอะมิโนโดยแบคทีเรียในลำไส้และซึมเข้ามาในตับ รวมกันเป็น ethereal sulates และขับออกทางปัสสาวะ
4. แอคทิฟซัลเฟตส่วนหนึ่งถูกนำไปสร้างสารประกอบพวกมิวโคโพลีแซคคาไรด์ เช่น ผม เล็บ เฮปาริน คอนครอยตินซัลเฟต
กระบวนการทางชีวเคมีของซัลเฟอร์ค่อนข้างซับซ้อน ทั้งในรูปของ inorganic S (SO42-) และสารประกอบอินทรีย์ของซัลเฟอร์ (organic S compounds) ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ทั้งของ inorganic S (SO42-) และสารประกอบอินทรีย์ของซัลเฟอร์จุถูกเมแทบอไลซ์ในกระเพาะรูเมนแล้วจุลินทรีย์นำไปสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีการนำซัลเฟอร์ในการสังเคราะห์ ดังรูป (หนังสือโภชนศาสตร์แร่ธาตุของสัตว์) การเกิดการเปลี่ยน sulphates และ sulphites ให้เป็น sulphides แล้วนำไปสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนโดยจุลินทรีย์พบว่าเกิดขึ้นในลำไส้ของกระต่าย สัตว์ปีก และสุกรด้วย
ซัลเฟอร์ที่เข้ามาถึงลำไส้เล็กอยู่ในรูปของกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ และมีการดูดซึมในรูปของกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ การดูดซึมของซัลเฟอร์เกิดขึ้นในลำไส้เล็ก ซัลเฟอร์ที่อยู่ในรูปกรดอะมิโน sulphatifes, thiamine, pyidoxine และ biotin ดูดซึมโดยไม่ต้องถูกย่อยก่อน แต่โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบจะดูดซึมหลังจากเกิดการย่อยแล้ว ส่วน inorganic sulphates มีการดูดซึมได้น้อย หลังจากการใช้ประโยชน์ของซัลเฟอร์ในร่างกายส่วนมากได้สารประกอบ เช่น free or esterified sulphates, taurine, thiosulphates, sulphocyanates ซึ่งสารเหล่านี้จะถูกขับออกมากับปัสสาวะ ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนของ mineral sulphur, esterified sulphur และ neutral sulphur อยู่ 80-85, 5-8 และ 10-14% ตามลำดับ การขับออก
ส่วนการขับออกของซัลเฟอร์ในรูป mineral sulphur คือ inorganic S (SO42-) ซึ่งปริมาณที่ขับออกจะสอดคล้องกับการขับออกของแร่ธาตุประจุบวก ได้แก่ Na+, K+ และ NH4+ ในอาหารที่มีโปรตีนที่เหมาะสม สัดส่วนของไนโตรเจนและซัลเฟอร์ในปัสสาวะจะมีค่าค่อนข้างคงที่ แต่ค่านี้จะลดลงถ้าสัตว์อยู่ในสภาวะที่อดอาหารหรือมีโปรตีนต่ำกว่าต้องการ และค่านี้สูงขึ้นถ้าในอาหารมีโปรตีนสูงกว่าที่สัตว์ต้องการ
ส่วน esterified sulphur ส่วนมากเป็น phenol และ cresol sulphates ( hyenylalanine และ tyrosine derivatives) หรือ indoxyl และ skatoxyl sulphates (อนุพันธ์ของ tryptophan) สารเหล่านี้จะเกิดจากการย่อยจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร
และ neutral sulphur คือ กรดอะมิโนที่ซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ (ส่วนใหญ่ cystine), taurine, mercaptan, thiamine, biotin และ urochrome การเพิ่มขึ้นของกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่ามีการนำไปใช้โปรตีนของร่างกายค่อนข้างสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.