You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

CHEMISTRY AND PHYSIOLOGY OF THE THYRIOD HORMONES

โครงสร้างทางเคมีและทางกายภาพ ของ ไธรอยด์ฮอร์โมน A. Chemistry and Biosynthesis of the Thyroid Hormone ปกติได้รับไอโอดีนจากอาหารทุกวันประมาณ 100 Ug และมีการดูดซึมนำไปใช้ที่ทางเดินอาหาร เข้าไปในพลาสมา เพราะไธรอยด์ฮอร์โมน จะสามารถก่อให้เกิดกำลังโดยการใช้ไอโอดีน ซึ่งการนำไปใช้ สารอาหารกว่า 20 ครั้ง ในคนที่โตเต็มที่ ความเข้มข้นมีประมาณ 70 – 80 % ของจำนวนในร่างกายทั้งหมดที่สะสมอยู่ 15 – 20 mg ของไอโอดีน ไอโอดีนที่ไม่ได้ใช้จะถูกนำออกจากร่างกายโดยไต ไธรอยด์ฮอร์โมนจะแสดงออก เช่น L-Thyroxin(T4) และ L-Triiodothyronine (T3) ถูกสังเคราะห์ในต่อมไธรอยด์ ตามรูปที่ 1 กระเปาะเซลล์จะสกัดไอโอดีนจากระบบเลือดแล้วจะถูกขนส่งไปยัง colloid การ trapping โดยอาศัย adenylate cyclase system โดย thryotropin เป็น thyroid stimulating hormone (TSH) ที่ผลิตในต่อมพิทูอิทารี่ ส่วน Anteroir ตามรูปที่ 2 ใน luminal cell surface ต่อมาเกิดการแพร่เข้าไปในช่องว่าง lumen และ iodinates tyrosyl ร่วมกับ Tg จากไธรอยด์ ฮอร์โมน ตัวแรก(precursors) คือ mono- และdiiodothyrosine (MIT and DIT) แล้วมีการ oxidation จาก T3 และ T4 รวมเป็น 3.3‘.5‘ -triiodothyronineโดยวิธีการเข้าออกนอกเซลล์ เช่น exocytosis และวิธี pinocytosis ในการควบคุม THS เข้าไปในระบบเลือด แอนดิออนที่นำไปโดย ต่อมไธรอยด์ รวมถึง prechlorate , thiocyanate , pertechnetate เป็นตัวที่จับ (trapped) กับไอโอดีน จึงเป็นสาร goiterogenic Thiocyanate เกิดจากความแตก ต่างความเข้มข้น ใน brassica family, และcyanide เกิดขึ้นในมันสัมปะหลัง คือ pertechnetate เป็นตัวที่ใช้ในการทดสอบการทำหน้าที่ของ ต่อมไธรอยด์ B. การควบคุมการสังเคราะห์และการหลั่ง (Control or Thyroid Biosynthesis and Secretion) การควบคุมการทำหน้าที่และการหลั่งของต่อมไธรอยด์ มีผลมาจากต่อมใต้สมองส่วน Hypothalamic pituitary region ควบคุมระดับฮอร์โมนไธรอยด์ (Auto regulation) THS เป็นตัวฮอร์โมนที่ใช้หลายหน้าที่ในสมองของ Hypothalamic-pituitary axis เป็น glycoprotien ในส่วนประกอบที่เป็นแอลฟา และ เบต้า subunit ที่ถูกผลิตโดย pituitaly thyrotropic cell ดังในรูปที่ 3 ที่จะมากระตุ้นช่วงของ T3 และ T4 เกิดจากการสังเคราะห์และหลั่งในรูปต่อมฮอร์โมน โดยมี Hypothalamic Nueropeptide Thyroprotein Releasing hormone(TRH) รูปที่ที่เกิดอยู่ใน paravencular และ supraoptic nueron ซึ่งจะมาจับกับthyrotrop cell membrane ที่นำไปสู่การเพิ่มการหลั่งและการสังเคราะห์ THS ในทุกขั่นตอนของการหลั่งและการสังเคราะห์ไธรอยด์ ฮอร์โมน จะถูกกระตุ้นโดย THS การเพิ่มการหลั่ง THS มีส่วนร่วมกับการทำ หน้าที่ของไธรอยด์ที่หลากหลายหน้าที่ เช่น การขาดธาตุไอโอดีน เป็นสาเหตุของการเกิดโรค Hyperplasia of the Follicle cell การเพิ่มขนาดของต่อมไธรอยด์ เช่น โรคคอพอก ไธรอยด์ฮอร์โมนในพลาสมา มีผลกระทบการทำหน้าที่ทั้งในต่อมใต้สมองส่วน Hypothalamic และ anterior pituitary ผลกระทบต่อ Hypothalamic TRH หลั่งเพื่อการยังยั้ง และยังผลกระทบให้ thyrotropic โดย T3 derived ส่วนใหญ่โดยวิธี Deiodination ของ T4 ดังนั้นการทำงานที่ก่อให้เกิดการทำ หน้าที่ตรงกันข้ามกัน กล่าวคือ เมื่อมีความเข้มแข็งของ T3 จะส่งผลในทางตรงกันข้าม ที่จะไม่เกิดการกระตุ้น TSH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.