You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Excretion, Lack of and Toxicity of Sulfur

การขับออก
ส่วนการขับออกของซัลเฟอร์ในรูป mineral sulphur คือ inorganic S (SO42-) ซึ่งปริมาณที่ขับออกจะสอดคล้องกับการขับออกของแร่ธาตุประจุบวก ได้แก่ Na+, K+ และ NH4+ ในอาหารที่มีโปรตีนที่เหมาะสม สัดส่วนของไนโตรเจนและซัลเฟอร์ในปัสสาวะจะมีค่าค่อนข้างคงที่ แต่ค่านี้จะลดลงถ้าสัตว์อยู่ในสภาวะที่อดอาหารหรือมีโปรตีนต่ำกว่าต้องการ และค่านี้สูงขึ้นถ้าในอาหารมีโปรตีนสูงกว่าที่สัตว์ต้องการ ส่วน esterified sulphur ส่วนมากเป็น phenol และ cresol sulphates ( hyenylalanine และ tyrosine derivatives) หรือ indoxyl และ skatoxyl sulphates (อนุพันธ์ของ tryptophan) สารเหล่านี้จะเกิดจากการย่อยจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร และ neutral sulphur คือ กรดอะมิโนที่ซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ (ส่วนใหญ่ cystine), taurine, mercaptan, thiamine, biotin และ urochrome การเพิ่มขึ้นของกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่ามีการนำไปใช้โปรตีนของร่างกายค่อนข้างสูง
การขับ (หนังสือโภชนศาสตร์เชิงชีวเคมี) กำมะถันเกือบทั้งหมดขับออกทางปัสสาวะ 85-95% ของซัลเฟททั้งหมด ในปัสสาวะเป็นอนินทรีย์ซัลเฟตของโซเดียม โปตัสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และแอมโมเนีย ที่เหลือเป็น ethereal sulfate ซึ่งส่วนใหญ่เป็น phenolic sulfate neutral sulfur มีประมาณ 5% หรือน้อยกว่านั้น ได้แก่ methionine, cystine, กรดเทาโรโคลิค, ไธโอซัลเฟท และไธโอไซยาเนท total sulphate เพิ่มมากขึ้นเมื่อคะตาโบลิซึมของโปรตีนสูงกว่าปกติ เช่น เป็นไข้ จำนวนของ ethereal sulfate เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนของสารฟินอลิคที่เกิดขึ้นในลำไส้ เช่น มีปฏิกิริยาการสลายโปรตีนจากแบคทีเรียในลำไส้สูงกว่าปกติ สำหรับ neutral sulfate เช่น กรดน้ำดี (taurocholic acid) เพิ่มขึ้นในดีซ่านชนิดที่มีการอุดกั้น
ความต้องการ
ร่างกายต้องการซัลเฟอร์ประมาณวันละ 1 กรัม ถ้าร่างกายได้รับสารอาหารโปรตีนเพียงพอ ก็จะได้รับซัลเฟอร์เพียงพอด้วย
การแสดงการขาดหรือการได้รับจำนวนมากของซัลเฟอร์
การแสดงอาการขาดของซัลเฟอร์ไม่เจาะจงนัก แต่จากการศึกษาในแกะที่ได้รับอาหารที่มีซัลเฟอร์ต่ำ ๆ พบว่าแกะมีการกินได้ลดลงมาก รวมทั้งการย่อยได้ การเจริญเติบโตลดลง เนื่องจาก methionine ซึ่งมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบและเป็นกรดอะมิโนที่จำกัดในอาหารสัตว์ ส่วนการที่สัตว์ได้รับซัลเฟอร์ในรูปซัลเฟอร์หรือซัลเฟต มีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา, กระดูกอ่อน และ gastroenteritis ในสุกรและลูกไก่ ดังนั้นการใช้ซัลเฟอร์ในรูป Glauber’s salt ที่ใช้เป็นแหล่งของซัลเฟอร์และโซเดียมในอาหารลูกโคและโคนมควรระมัดระวัง
พิษของกำมะถัน
พบว่าเมื่อร่างกายได้รับซัลเฟตและโมลิบดินั่มมากเกินไป ทำให้มีการสะสมของทองแดงหรือคอปเปอร์ในไต และทำให้มีการขับธาตุทองแดงในปัสสาวะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.